Публічна оферта

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжній Публічний договір (далі – Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті https://event.aaukr.org, з надання Інформаційних послуг юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі – Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінари та трансляції – спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником облікового запису на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

 

 1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта – справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт – інтернет-сайт https://event.aaukr.org використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.

Інформаційні послуги – будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах в форматі вебінарів, супутніх їм семінарах в форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифровану голосовий зв’язок і відеозв’язок через Інтернет між комп’ютерами, використовуючи технології пірінгових мереж (SKYPE -консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт оферти – повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% попередній оплаті Інформаційної послуги.

Виконавець – ГО Асоціація Анестезіологів України або інше фізичного та / або юридична особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник – особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі – Договір) – договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепту цієї Оферти.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне членських внесків за участь в Online Конгресі Анестезіологів України Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі.

 

 1. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ в закриту зону сайту, шляхом передачі паролів доступу, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.3. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.

4.4. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту в термін, зазначений на Сайті.

4.5. Оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.

4.6. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. 

 

 1. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливо за умови створення ним на Сайті відповідної облікового запису. Обліковий запис повинен містити прізвище, ім’я Замовника, адреса його електронної пошти, телефон.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до Сайту з використанням облікового запису Замовника.

6.2. Виконавець в процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов’язки з технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про наданої послуги на його вимогу.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов’язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі створення облікового запису (реєстрації) на Сайті. Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

7.2. Замовник зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв’язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов’язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися в суд.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цією Оферті, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг вказані на сайті https://event.aaukr.org

9.9. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

 

 1. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов’язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров’я Виконавця (і \ або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

10.2. Договору, термін виконання зобов’язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

 

 1. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. Виконавець за цим Договором є ГО Асоціація Анестезіологів України і \ або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.

11.4. До даного договору застосовується чинне законодавство України.

11.5. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв’язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.